asd

Cần bao nhiêu năng lượng để đun nóng 1 kg nước từ 30 ° C lên 31 ° C?

Người hỏi: Sophie, 15 tuổi

Câu trả lời

Nhiệt lượng Q cần thiết để đốt nóng một chất có thể được tính theo công thức sau:

Q = mc (T2 – T1)

với m là khối lượng, c là nhiệt dung của chất và T là nhiệt độ (sau – trước)

Ở đây m = 1 kg

T2 – T1 = 1 ° C = 1 K

c = 4187 J / kg K

Vậy Q = 4187 J

Vì vậy, bạn cần 4187 J để làm nóng 1 kg nước thêm 1 ° C. So với các vật liệu khác thì đây là mức năng lượng khá lớn.

Trả lời bởi

dr. Annick Van Deynse

đại học Ghent

http://www.ugent.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox