asd

Không phải ‘eat’ là phân từ quá khứ của động từ bị quên ‘eat’ sao?

Tôi đã nhận được lời giải thích từ Dr. Frank Joosten liên quan đến từ “ăn” đọc câu hỏi 16503 Có phải ‘ăn’ không phải là phân từ quá khứ của động từ bị quên ‘geten’ (so sánh: để có được, để quên)? Trong trường hợp đó, ‘bạn đã ăn chưa?’ ‘Bạn đã có gì chưa?’.

Người hỏi: Martin, 51 tuổi

Câu trả lời

Để làm rõ câu hỏi 16503 đã đưa ra trước đó, điều này: ‘eat’ chắc chắn là phân từ quá khứ của ‘eat’. “Dạng ban đầu bị ăn, bị ăn khi co lại. Điều này làm cho phân từ trong quá khứ trở nên lệch lạc; tiền tố ge không còn được nhận biết rõ ràng nữa. Bằng cách tương tự với các phân từ khác trong quá khứ, một lần nữa có nghĩa là: ăn. Về mặt lịch sử, bây giờ nó chứa tiền tố ge hai lần. ” (từ dbnl.org/text/bree001hist01_01/bree001hist01_01_0 …)

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox