asd

Tại sao mỗi chất đều có nhiệt dung riêng?

Mỗi chất có một nhiệt dung riêng nên chất này tăng nhiệt độ nhanh hơn chất khác có cùng nhiệt lượng.

Câu hỏi của tôi gấp đôi:

1) Tại sao mỗi chất có nhiệt dung riêng? Điều này có liên quan đến cấu tạo của vải không?

2) Phần năng lượng phụ thêm vào chất có nhiệt dung riêng lớn (ví dụ nước) để thu được nhiệt độ tăng nhất định so với chất có nhiệt dung riêng nhỏ hơn là bao nhiêu?

Người hỏi: Peter, 40 tuổi

Câu trả lời

Nhiệt độ của một chất là đại lượng đo động năng của các hạt. Vì vậy, trong chất ở nhiệt độ cao, các hạt chuyển động dữ dội hơn. Để làm nóng một chất, bạn phải đưa các phần tử của chất đó chuyển động. Tùy thuộc vào liên kết giữa các hạt, điều này có thể tương đối dễ dàng hoặc khó khăn. Trong nước, các phần tử (do lực điện từ – liên kết hiđro) có liên kết tương đối bền nên nhiệt dung cũng sẽ lớn. Ngược lại, nước cũng sẽ có thể giải phóng rất nhiều năng lượng khi nó nguội đi: một ví dụ về điều này có thể được tìm thấy trong khí hậu ôn đới hải dương.

Trả lời bởi

Wim Verreycken

Sổ tay Vật lý / Khoa học Tự nhiên Tác giả Vật lý Xpert

Thomas More

http://www.thomasmore.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox